Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Easoft Docs Oy (Y-tunnus: 3100975-3)
Appiukontie 14, 40530 Jyväskylä

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ilari Taskila
Puhelin: 0400 386 440
Sähköposti: ilari.taskila@easoft.fi

Rekisterin nimi

Easoft Oy:n ja Easoft Docs Oy:n yhteinen markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on ilmoittanut tietonsa johonkin Easoftin tai Easoft Docsin nettisivujen lomakkeeseen, rekisteröitynyt Easoft Docs Oy:n tai Easoft Oy:n uutiskirjeen tilaajaksi tai osallistuu Easoft Oy:n järjestämään arvontaan tai tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja voidaan käyttää Easoft Docs Oy:n ja Easoft Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Easoft Oy:llä on oikeus julkaista rekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei tilaaja sitä erityisesti kiellä.

Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai referenssikarttaa tai -luetteloa.

Tilaajalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Easoft Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse osoitteeseen ilari.taskila@easoft.fi

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten toimitusaika
  • Tietojen luovutus

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Easoft Oy:n ja Easoft Docs Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Easoftin tai sen yhteistyökumppanin käyttämien työkalujen toiminnan varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää sisäisen järjestelmän käyttöoikeuksia.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille henkilöille.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa sähköpostitse osoitteeseen ilari.taskila@easoft.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, sähköpostitse osoitteeseen: ilari.taskila@easoft.fi.